admin@chillchill-thailand.com

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
ชิล.ชิลไทยแลนด์ เป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อสื่อสารกันภายในกลุ่มสมาชิก และเพื่อรวบรวมสมาชิกที่มีจิตรอาสา ชอบช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันคืนสู่สังคม..

เกี่ยวกับเนื้อหาข่าวสาร ชิล.ชิลไทยแลนด์ เสนอเนื้อหาของข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่มชิล.ชิลไทยแลนด์และกลุ่มพันธมิตร ชิล.ชิลไทยแลนด์เสนอข่าวสารในด้านกิจกรรมช่วยเหลือแบ่งปันทางสังคม, กิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ภายในกลุ่มและนอกกลุ่ม,และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สมาชิกกลุ่มชิล.ชิลไทยแลนด์และกลุ่มพันธมิตร

 

 

 

 

▲ เลื่อนขึ้น